Rejestracja

Dane podstawowe

Dane do wystawienia faktury

Dane dostarczenia przesyłki

Regulamin sklepu

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – Katarzyna Oleszyńska, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Galeria Kajolika – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.kajolika.pl. Adres Galerii Kajolika: ul. Leszczyńska 17, 60-115 Poznań.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Galerii Kajolika (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Galerii Kajolika) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Galerii Kajolika.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Galerii Kajolika, w szczególności ręcznie robiona ceramika i biżuteria artystyczna.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Galerii Kajolika, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Galerii Kajolika.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Galerii Kajolika oraz zasady korzystania ze Galerii Kajolika.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Galerii Kajolika niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Galeria Kajolika, Kupujący powinien korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS, a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@kajolika.pl), formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem 601 881 368, oraz osobiście i pisemnie listem na adres Galerii Kajolika.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Galerię Kajolika w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Galerii Kajolika są wolne od wad.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Galerii Kajolika podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny mogą być także podane w walucie Euro i Dolar. Podane na karcie Towaru ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 9. Informacje znajdujące się na stronie Galerii Kajolika nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji, chyba że wyraźnie stanowią one inaczej. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie Galerii Kajolika, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Galerii Kajolika na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również wysyłki zagraniczne (do krajów UE).
 11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Galerii Kajolika. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 12. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Galerii Kajolika, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Galerii Kajolika. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Galerii Kajolika.
 13. Zakazuje się osobom korzystającym z Galerii Kajolika (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 14. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Galerii Kajolika wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”).
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez Galerię Kajolika, Kupujący otrzymuje: 

1) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia - wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego,

2) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 24 1090 1463 0000 ooo1 1159 1600 (Santander Bank, płatność w PLN) lub na rachunek o numerze 13 1090 1463 0000 0001 4380 7729 (Santander Bank, płatność w EUR)

2) gotówką przy odbiorze osobistym w Galerii Kajolika przy ulicy Leszczyńskiej 17, 60-115 Poznań

3) przelewem przy pomocy serwisu Przelewy24.pl (spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887)

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji określonej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca

7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł). Szczegóły dotyczące dostawy Towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

8. Sprzedawca umożliwia wysyłkę Towarów poza granice Polski. Koszty wysyłki zagranicznej wskazane zostały szczegółowo w zakładce „Koszty dostawy”. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty takiej dostawy.

§ 4

Realizacja Zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. W przypadku wykonania prac na zamówienie specjalne, Kupujący może być poproszony o dokonanie wpłaty zadatku. Wysokość zadatku będzie ustalona indywidualnie. Zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy do sfinalizowania umowy sprzedaży nie dojdzie z winy Kupującego. W przypadku, gdy wina będzie leżała po stronie Galerii Kajolika zadatek zostanie zwrócony. Szczegóły dotyczące zamówień specjalnych znajdują się w zakładce „Zamówienia specjalne” na stronie Galerii Kajolika.
 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji Zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji i wynosi 3 dni robocze. W przypadku Towarów wykonanych na zamówienie specjalne czas wysłania będzie ustalony indywidualnie z Kupującym.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu na terenie Polski zazwyczaj w terminie od 1 do 5 dni roboczych licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 7. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
 8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem dokonania zakupu jest rachunrk, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 10. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terenie Polski poprzez:

a) firmę kurierską,

b) możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w Galerii Kajolika przy ul. Leszczyńskiej 17, 60-115 Poznań.

11. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poza granice Polski poprzez firmę kurierską i Pocztę Polską.

12. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

13. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 


§ 5
Rękojmia i gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Katarzyna Oleszyńska ul. Leszczyńska 17, 60-115 Poznań, adres email: biuro@kajolika.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. 14dni).
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi

12. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Galerii Kajolika www.kajolika.pl (zakładka „Regulamin”)i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest do pobrania tutaj.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

b) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 • * pole obowiązkowe

Serdecznie witamy Państwa w internetowej Galerii Kajolika, w której znajdziecie Państwo różnorodne rękodzieło artystyczne – ceramikę użytkową, ceramikę artystyczną, biżuterię artystyczną, ikony, rzeźby, decoupage oraz ręcznie wykonywane ozdoby świąteczne. Prezentowane przez nas wyroby to autorskie projekty, w które włożono mnóstwo pasji, talentu i miłości do pięknych przedmiotów. Są to rzeczy unikatowe, niepowtarzalne, w pojedynczych egzemplarzach.


Oferowana przez nas oryginalna biżuteria art clay na każdą okazję zachwyci Państwa różnorodnością form i kolorów. Jest modna i elegancka. Powstaje z dbałością o każdy szczegół spod ręki artystki, która ukończyła specjalistyczne kursy art clay, a także warsztaty ceramiki artystycznej w Poznaniu. Jest ona również jedną z niewielu osób, które do perfekcji opanowały ikonopisanie w Poznaniu. Prezentowana w naszym sklepie internetowym biżuteria artystyczna oraz ceramika z pewnością przypadnie Państwu do gustu!